Καλλιτεχνικά Νέα


Greece flag: Blue and white flag & more | Greeka
11 Σεπτεμβρίου 2021
Το 2ο Συμπόσιο Ζωγραφικής ξεκινάει στις 11 Σεπτεμβρίου. “Τρύγος, Σπονδή στον Διόνυσο” είναι το θέμα του 2ου Συμποσίου που θα ξεκινήσει από τα αμπέλια με θέα την λίμνη του Μαραθώνα για εκθέσουν την Τρίτη 21 οι Καλλιτέχνες τα έργα τους στο μουσείο του κτήμα Λαζαρίδη στο Καπανδρίτι.

24 Ιουλίου 2021, μια πρωτότυπη έκθεση δημιουργείται στον δήμο Μαραθώνα και ιδιαίτερα για το εμπορικό κέντρο της Νέας Μάκρης.
Καταστήματα που συμμετείχαν στη ιδέα για να μετατρέψουν τις βιτρίνες τους σε χώρος έκθεσης ζωγραφικής, θα δώσουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να θαυμάσουν έργα καλλιτεχνών του Μαραθώνα, την Αθήνα, αλλά και από την Σαλαμίνα, όπου θα παρουσιαστούν έργα όπως τη κ. Μίνα Σπηλιοπούλου Μπούτση και άλλων 20 ζωγράφων, η Κική Αρκά και άλλοι.
Στα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία και θα λάβουν μέρος καλλιτέχνες ζωγράφοι που θα δημιουργήσουν στους καμβάδες με μικρά παιδιά.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 14 Αυγούστου
Flag of the United Kingdom - Wikipedia
September 11, 2021
The 2nd Painting Symposium starts on September 11th. “Vintage, libation to Dionysos” is the theme of the Symposium that will start from the vineyards overlooking the lake of Marathon for the Artists to exhibit their works on Tuesday 21 at the museum of the Lazaridis estate in Kapandriti.
July 24, 2021, an original exhibition is created in the municipality of Marathon and especially for the shopping center of Nea Makri.
Shops that participated in the idea to turn their shop windows into a painting exhibition space, will give visitors the opportunity to admire works by artists from Marathon, Athens, but also from Salamina, where works by Ms. Mina Spiliopoulou Boutsi and 20 other painters will be presented. Kiki Arka and others. The opening of the exhibition will take place in the square and will be attended by artists painters who will create on canvases with young children.
The exhibition will run until August 14.
Flag of France - Wikipedia
11 septembre 2021
Le 2e Symposium de peinture débute le 11 septembre. “Vendange, libation à Dionysos” est le thème du Symposium qui commencera aux vignes surplombant le lac de Marathon pour que les Artistes exposent leurs œuvres le mardi 21 au musée du domaine Lazaridis à Kapandriti.

Le 24 juillet 2021, une exposition originale est créée dans la commune de Marathon et notamment pour le centre commercial de Nea Makri.
les commerçant qui ont participé à l’idée de transformer leurs vitrines en espace d’exposition de peinture, permettront aux visiteurs d’admirer des œuvres d’artistes de Marathon, d’Athènes mais aussi de Salamina, où seront présentées des œuvres de Mme Mina Spiliopoulou Boutsi et de 20 autres peintres. Kiki Arka et d’autres. Le vernissage de l’exposition aura lieu sur la place et sera suivi par des artistes peintres qui créeront sur toiles avec de jeunes enfants.
L’exposition se déroulera jusqu’au 14 août.